Havnereglement for øystese båtlag

1.

Tildeling

Båtplasseigaren skal vera medlem i laget.

2.

Overdraging

Overdraging innan den næraste familien kan gjerast om kostnads fritt etter søknad til styret.

3. 

Sal

Dersom ein båteigar vil selja plassen sin, skal båtlaget ved styret ha forkjøpsrett. Styret sel plassen vidare etter eventuell venteliste til fastsett pris. Søkjar om båtplass må ha fast bustadadresse i Kvam. Styret kjem med framlegg til årsmøtet om pris på båtplass for eitt kalenderår om gongen.

4.

Bortleige

Båtplasseigar kan leiga bort plassen sin. Leigetakaren skal godkjennast av styret og må vera/verta medlem i laget. Maks leigepris skal ikkje overstiga eigars hamneavgift + medlemskontingent. Dersom ein båtplass har lege unytta i 2-to år, kan styret disponere plassen. Dersom eigar sjølv får bruk for plassen, kan leigeforholdet seiast opp med 1-ein månads varsel.

5.

Drift

Styret ved hamnesjefen står for den daglege drifta av båthamna. Styret arbeider ut instruks for arbeidet til hamnesjefen. Rekneskapen for drifta skal slåast saman med lags rekneskapen.

6.

Vedlikehald

Styret ved hamnesjefen skal syta for at hamneanlegget vert godt vedlikehalde, og set opp dugnadslag og fordeler arbeidet mellom medlemene ved å føra timelister. Dersom ein medlem ikkje møter til innkalla dugnad, skal dugnaden godtgjerast med den timesatsen som til ei kvar tid gjeld.

7.

Viktige saker

I viktige saker der styret ønskjer båteigarane si avgjerd, skal styret senda ut spørjeskjema eller kalla skriftleg saman til møte.

8.

Reglar for bruk av båtplass

a.

Båtar som skal liggja i hamna, må maksimalt stikka 1,5m utanfor utliggjaren. Det skal vera plass til ein 15cm fender på kvar side av båten. Båten må ikkje stikka så langt inn over bryggja at det hindrar fri ferdsel, eller så nære bryggjekanten at den kan skade bryggja. 

b.

Båteigar er ansvarlegfor at båten som ligg i hamna er ansvarstrygda, og er ansvarlegfor skader som vert påført anlegget grunna mangelfull/feil fortøying.

c.

Alle båtar skal være forsvarlig fortøyd. Minimum fire hovudfortøyingar og i tillegg spring (langsgåande fortøying) om vinteren, og når det er meldt om dårlig ver. Fortøyingane skal være av god kvalitet, tilpassa storleik på båten og ha minimum 10 mm dimensjon. Det skal være funksjonell strekkavlastning (gummidemparar) på alle fortøyingstau, og fortøyingane skal være stramme. Fortøyingstaua skal sikrast slik at andre båtar ikkje får desse i propellen. Gamle eller ubrukte fortøyingar skal fjernast frå bryggjene.

d.

Eventuell ekstra fendring festa til ytriggar, må ikkje nå ned i sjøen. Gummidekk må ikkie nyttast. Hamnesjefen kan, i samråd med båtplasseigarane, disponera plassar som er ledige i sommar og vinter halvåret.

e.

Kvar enkelt brukar har ansvar for snømåking/ tilsyn av sin plass. Kvart medlem er sjølv ansvarleg for å manøvrera og fortøya båten slik at den ikkje skadar båtlaget eller andre sin eigedom. Båtlaget er ikkje ansvarleg for skadar på båtane, mannskap eller besøkande i hamna. Medlemmene pliktar å ha jamleg tilsyn med eigen båt - særlig ved dårleg vær og særleg i sterk vind, spesielt frå nord og aust. Alle som skal sjå til båten, bør ha på flyteplagg eller flytevest. Dersom båtar ber preg av manglande vedlikehald, skal eigar varslast og plan for båthaldet etterlysast.

f.

Det skal visast aktsemd ved all ferdsel i hamnebassenget, slik at det ikkje fører til ulempe for båtar og bryggjer. Medlemmane har allmenn plikt til å rydda og halda orden i hamna. Alle skal handsama materiell med varsemd og gjera rein og halda ved like tildelt båtplass. Spillolje og brukte batteri skal leverast inn til godkjent miljøstasjon. Alt anna boss skal i bosscontainer. Er dei fulle, tek du med bosset heim. Det er ikkje høve til å bade, fiske eller sløye fisk i hamna. Det er heller ikkje tillete å ureina hamneområdet på anna måte. Ta omsyn til andre, unngå unødig bråk i hamna og vis respekt for helgefreden. Farten i hamneområdet er minimumsfart for å manøvrere trygt, maks 5 knop. Hamneområdet strekker seg frå brygge B1 til utsida av «tanken» B3.

g.

Dersom ein båtplasseigar/leigar ikkje følgjer reglane eller påbodfrå hamnesjef, skal det glevast skriftleg åtvaring. I neste omgang kan §5 i vedtektene gjerast gjeldande.

h.

Ved opphald på bryggjene i vinterhalvåret skal det i størst mogeleg grad nyttast redningsvest/flytevest. På dagar med snø/is/vind er det påbode å bera flytevest eller flyteplagg ute på bryggjene.

i.

Born og andre utan tilstrekkeleg symjedugleik skal alltid nytte redningsvest ved opphald på bryggene uansett årstid.

9.

Reglar for bruk av opplagsplass

a.

Opplagsplass very tilvist av hamnesjefen.

b.

Båteigar er ansvarleg for at båten er tilstrekkeleg sikra mot velting.

c.

Båteigar er ansvarleg for at vogn/hengar er tydeleg merkt med namn og telefonnummer.

d.

Opplagsplassen skal til ei kvar tid haldast ryddig.

e.

Dersom ikkje anna er avtala med hamnesjefen, skal båtar i vinteropplag vera sjøsette eller fierna innan 10 Mai.

f.

I tida 10 Mai-10 Oktober er opplagsplassen reservert, for parkering av betalande vogner/båtar, og bubilar.

g.

I tida 11 okt til 9 Mai er opplagsplassen reservertfor båtar i opplag. Unytta og/eller umerka vogner/hengarar kan verte fjerna av havnesjefen. Parkering av båthengar med/utan båt, i hamna mellom 10 Mai 10 Okt. vert fakturert med den til ei kvar tid gjeldande pris.

h.

Medlemer som treng ha båten på land for reparasjon og vedlikehald i perioden 10. mai l0 oktober, kan gjera dette kostnadsfritt. Plassering skal avtalast med hamnesjefen.

10.

Informasjon

All informasjon og alle beskjedar gjeve på nettsida til båtlaget, ved e-post (der medlemmet har oppgitt denne) eller ved oppslag i hamna, er å regne som personleg tilskrift og skal oppfattast som ålment kient av båtlaget sine medlemmer. 

Båtar mindre enn 3 meter/10.fot er rekna som lettbåt og kan, om det finst eigna plass, leggjast i hamna på sjø eller land, etter avtale med hamnesjefen. Det er ikkje tillete å leggje frå seg båtar, gummibåtar eller liknande på bryggjene/utriggarane. 

Ved sal av båtplass skal plassen ryddast for gamle fortøyingar og klargierast "for ny brukar.

Fortøying av båt i båthamna

For standard fortøying av alle båtar i heile hamna gjeld følgjande:


- Båten skal fortøyast med 2 fortøyingar i baug og 2 fortøyingar akter.

- Bruk kvalitetstau med tilstrekkeleg dimensjon. 

- Fortøyning skal festast med anbefalt knute/spleis til fortøyingsauge på utriggarane. 

- Bruk strekkavlastarar av gummi i god kvalitet. 

- Fortøyingane skal strammast tilstrekkeleg for å unngå at båten jagar i båsen. 

- Bruk av sjakkel er forbode, då det vil oppstå korrosjon og slitasje på fortøyingsauge. 

- For plassar som båteigarar vurderer som utsette, må ein bruke ekstra fortøyingar. 

- Styret har ansvar for orden og sikkerheit i hamna. 

- Styret kan kome med pålegg til båteigarar om å utbetre fortøyningar i samsvar med dette regelverket, noko båteigarar pliktar å etterkome med øyeblikkeleg verknad. 

- Dersom ikkje båteigarar følgjer pålegg frå styret når det gjeld fortøying eller andre sikringstiltak, kan dette i verste fall medføre krav om flytting av båt og tap av båtplass/medlemskap.

- Storleik på båt. 6 meter utliggarar, maks 24.60 fot/ 750 cm 8 meter utliggarar, maks 31.16 fot/ 950 cm 10 meter utliggarar, maks 37.72 fot/ 1150 cm