Vedtekter

Sist endra årsmøte Onsdag 17.Juni 2020

§ 1.

Øystese Båtlag har til føremål å samla båtinteresserte for å ta vare på sams interesser, særleg med tanke på utbygging og drift av småbåthamna.

§ 2.

Styret skal ha 5 medlemer. Det skal vera samansett slik: Formann, skrivar, kasserar, hamnesjef og assisterande hamnesjef, Sakspapira og referat frå styremøta skal sendast ut til alle varamedlemmer av styret. Det skal vera 3 varamedlemmer til styret. Minst ein varamann kan kallast inn til styremøta, ved fråfall av ordinære medlemmer. Styremøte vert halde når formann finn det nødvendig eller når 3 styremedlemer krev det. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemer møter. Avgjerd vert teken me simpelt fleirtal. Laget skal ha ein el.ansvarleg som vert peika ut av styret. Laget skal ha to revisorar som vert godkjende av årsmøtet.

§ 3. 

Årsmøtet vert halde innan utgangen av mars og skal mellom anna ha føre val etter § 2 og godkjenning av årsmelding og rekneskap. Arbeidsåret til båtlaget følgjer kalenderåret. Innkalling med sakliste må gjerast kjend for medlemene seinast 14 dagar før årsmøtet. Saker ein vil ha fremja på årsmøte må vera styret i hende innan 15.februar. Vedtektsendringar og andre viktige arbeidsoppgåver for laget kan berre vedtakast av eit vanleg eller eit nytt innkalla årsmøte. Slike vedtak krev 2/3 fleirtal. Alle val gjeld for 2 år med unntak av formann som skal veljast for 1 år. Ein må velja slik at 2 frå det gamle styret alltid sit att. Valnemnd vert peika ut av årsmøtet. Valnemnda skal ha tre medlemer som vert valde for to år slik at ein eller to medlemer vert skifte ut kvart år.

§ 4.

Alle båtinteressefte kan vefta medlemer mot å betala den medlemskontingenten som vert fastsett av årsmøtet. Kontingenten skal betalast på forskot lor heile året. Dersom kontingenten ikkje er betalt seinast 1 månad etter forfall, er ein ikkje å rekna som medlem lenger.

§ 5.

Einkvar som bryt vedtektene, ikkje følgjer vedtak som styret eller årsmøtet har gjort, eller på annan måte ikkje er kollegial eller heiderleg, kan ekskluderast av styret. Slikt vedtak krev 2/3 fleirtal i styret. Eksklusjonen kan ankast til Årsmøtet. Styret pliktar å varsla vedkomande på førehand slik at han kan koma med motsegn, og ta vare på interessene sine.

§ 6.

Dersom laget skal løysast opp, må vedtak om dette gjerast med 2/3 fleirtal av to vanlege årsmøte etter einannan. Vert slikt vedtak gjort, skal alle aktiva, etter at alt er gjort opp, gå til NSSR Redningsselskapet dersom laget ikkje er kome i arbeid att innan 3 år.

§ 7.

Personvern - Øystese Båtlag registrerer flylgjande personopplysningar om sine medlemmer: namn, adresse, mobilnummer. e-post og båtplass. Desse personopplysningane vert delt med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter kalla KNBF. Dette vert gjort for at Øystese Båtlag skal kunne nytta KNBF sitt web-baserte hamneadministrasjons- og medlemssystem, slik at medlemmer kan få tildelt medlemsnummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordelar.